کاهش 20 درصدی انرژی برق مصرفی ادارات و جایگزینی با انرژی خورشیدی
1395/11/25