تأمین بخشی از انرژی برق ادارات دولتی کردستان با انرژی تجدیدپذیر
1395/11/19