دسترسی بیش از ۵۲۰۰ روستای کشور به شبکه های مطمئن آب در دولت یازدهم/ تخصیص بیش از۱۰ میلیارد مترمکعب آب به محیط زیست برای اولین بار
1395/11/16