يک درصد درآمد وزارت نيرو صرف پروژه هاي تحقيقاتي مي شود
1395/11/06
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=41956