معامله 83 هزار مگاوات ساعت برق در نماد هفتگی بورس انرژی
1395/10/26