100 درصد برق قطارهاي هلند از انرژي بادي تأمين مي‌شود
1395/10/25