با ایجاد رقابت برای صدور برق و گاز طبیعی مخالفیم/ پيش شرط تبديل به هاب انرژي منطقه مشارکت بخش خصوصي در صادرات برق است
1395/10/22