اجرای 179 مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی در استان مرکزی
1395/08/24
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=40904