تعاريف و متغيرهاي آماري استاندارد در طرح ها و گزارش هاي آماري
1391/11/08