گزارش برگزاري دوره آموزشي "آشنايي با روش هاي کنترل کيفي اقلام آماري" در برق منطقه اي فارس
1395/06/16
دوره آموزشي سه روزه با عنوان "آشنایی با روش­هاي کنترل کيفي اقلام آماري" از تاریخ­ 8 الي 10 شهريورماه 1395 با حضور جمعي از مديران و کارشناسان واحدهاي مرتبط با آمار و اطلاعات برق منطقه­اي استان فارس در مجتمع آموزش­هاي تخصصي دانشگاه شيراز توسط آقاي حسین­آبادی معاون دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو و سرکار خانم مهندس علي­نژاد رييس گروه آمار شرکت آب و فاضلاب استان تهران برگزار شد.
        در روز اول اين دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
1- انجام ارزیابی حوزه کاری در آمارهای ثبتی
2- انجام ارزیابی هر شاخص
3- انجام ارزیابی هر قلم آماری
مسئله اصلی چیست؟
می خواهیم فرایند تولید تا انتشار یک قلم آماری را با روشهای علمی کنترل کیفی کنیم.
تولید آمار با چه روشی؟
تولید آمار با روش ثبتی
چگونه انجام دهیم؟       (با طراحی مدلی فرایندی ارزیابی)
1- شناسایی حوزه های آمار ثبتی
2- تعیین، شناسایی و تعریف شاخصها و تعیین ضریب اهمیت هریک از آنها
3- تعریف و طراحی فرمول محاسبه
4- انتخاب یک قلم آماری
5- انتخاب مدل عملیاتی و اجرای آن
در چه حوزه هایی؟
1- کنترل کیفی قلم آماری با تعیین نمره هر قلم
2- کنترل کیفی هریک از حوزه های آمار ثبتی با تعیین نمره هر حوزه
3- کنترل کیفی یک یا چند شاخص با تعیین نمره هر شاخص
-  مفاهیم بنیادی و تشکیل مدل­های مفهومی شامل:
-
تشریح مدل ذهنی از فعالیت­های آماری در وزارت نیرو
- تشریح مدل ذهنی از فعالیت­های آماری در جهان
- فرایند ده گامی تولید داده و آمار در یک سازمان
- ضرورت و اهمیت کنترل کیفیت اقلام آماری شامل:
-
انواع تقسیم­بندی
- مثال­های روش­ها و نمونه­ها
         در روز دوم دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
-حوزه های کاری آمارهای ثبتی جهت انجام کنترل کیفیت اقلام آماری شامل:
-
تعاریف و مفاهیم اصلی
- حوزه های پنج گانه فرایند تولید آمار به روش ثبتی
- تعریف و چارچوب­های کنترل کیفیت اقلام آماری در تولید آمار به روش ثبتی شامل:
-
مفاهیم اصلی اهمیت داده و آمار به روش ثبتی
- روش شناسی کنترل کیفیت آمار تولیدی
- مدلی مفهومی کنترل کیفیت اقلام آماری
- مدل­های انجام کار در چند کشور جهان
            در روز سوم دوره به مباحثي نظير موارد زير پرداخته شد:
روش انجام کار و عملیات اجرایی شامل:
-
تعیین شاخص­ها و ضریب اهمیت آن­ها در کنترل کیفیت اقلام آماری
- روش­های محاسبه در سه بخش (نمره نهایی کیفیت/ محاسبه نمره كيفيت هر حوزه/ محاسبه نمره كيفيت متناظر با هر بعد كيفيت
- اجرای کنترل کیفیت اقلام آماری به صورت عملیاتی
 
اين دوره با برگزاري آزموني در روز پاياني به اتمام رسيد و به شرکت­کنندگان گواهينامه پايان دوره اعطا گرديد.