کاهش تعداد شهرهاي داراي تنش آبی/استقرار جمعیت بر اساس الگوی فراوانی یا فقدان آب نیست
1394/12/17