بارش‌هاي تاثيرگذار در حوضه درياچه اروميه نداشته‌ايم/ ایجاد سامانه مديريت آب مجازي در حوضه ارومیه
1394/11/25