معامله برق در بورس انرژی تنها در نماد بار پایه انجام شد
1394/11/18