نيازمند ارتباط مستقیم و اقناعی با مردم هستیم/ لزوم وارد شدن فکر و ایده نو در صنعت آب و برق
1394/11/14