13 هزار ميليارد تومان از مطالبات بخش خصوصي پرداخت مي‌شود
1394/11/11