سرانه منابع آب تجدیدپذیر استان قم؛ 500 مترمکعب در سال
1394/02/06