تجهیز 10 هزار حلقه چاه در استان فارس به کنتور هوشمند
1393/12/13