کاهش 55 درصدی حجم روان‌آب‌های کشور
1393/12/12
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=15498