آب در یک سوم کشور جمع و نیاز آبی در همه جا پخش است/56 درصد بارش‌ها در 30 درصد پهنه کشور
1393/12/05