شاخص آب بدون درآمد 24.7 درصد؛ هدررفت واقعی 13.3 درصد
1393/11/20