حجم بارش‌ها در تهران و البرز 8 درصد کاهش یافت
1393/11/12