پرداخت 300 میلیارد ریال پاداش همکاری به صنایع همکار با صنعت برق
1393/11/05
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14950