پیک مصرف برق بیش از 600 مگاوات افزایش یافت
1393/11/04
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14923