لزوم افزایش بهره‌وری و واقعی شدن قیمت‌ها برای کنترل مصرف انرژی
1393/10/20
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=14731