اوج مصرف آب در هرمزگان تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد
1393/07/07
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=13124