کاهش 40 تا 50 درصدی مصرف آّب با تجهیزات کاهنده مصرف
1393/02/30