تابستان بسيار سختي برای تامین برق، پيش‌رو داريم/ محدودیت استفاده از پتانسيل نيروگاه‌هاي برق‌آبي به‌دلیل كاهش بارندگي‌ها
1400/02/03