زنگ خطر خشکسالی در خراسان جنوبی به صدا در آمده است
1400/01/30