مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ: برق امید را فرصتی برای قدردانی از مشترکان تهرانی می‌دانیم
1399/07/29