مصرف ماهانه مشتركان، مبناي بهره‌مندي از تخفيف صد درصدي بهاي برق است
1399/06/26