نسبت به سال گذشته عنوان شد؛ کاهش 8 درصدی میانگین بارندگی در خراسان رضوی
1399/06/25