اجرای فاز نخست طرح بزرگ آبرسانی به شهر کاشمر آغاز شد
1399/05/06