بیش از 71 درصد انرژی مصرفی استان سمنان صرف بخش‌های مولّد می‌شود
1399/02/14