کرونا مصرف آب در شهر کرمان را حدود 40 درصد افزایش داد
1398/12/17