بخشی از مخازن سدهای ایلام برای مهار سیل تخلیه شد
1398/12/07