بیش از 180 کیلومتر از شبکه فرسوده آبرسانی استان کرمان بازسازی شد
1398/12/06