5800 ليتر برثانيه به توان توليد آب شهرهاي خراسان رضوي افزوده شد
1398/11/01