اختصاص اعتبار 1120 میلیارد تومان برای خرید تضمینی آب و پساب از بخش غیردولتی
1398/10/07