نخستین نیروگاه خورشیدی مگاواتی زنجان به شبکه سراسری متصل شد
1398/04/15