تاکید دولت در سیلاب اخیر بر حفظ جان مردم و پایداری سدها بود
1398/02/02