روز جهانی آب سال ۲۰۱۹ – با شعار آب برای همه (Water for all)
1397/12/28

روز جهانی آب سال ۲۰۱۹ – با شعار آب برای همه (Water for all)

روز جهانی آب سال 2019 - با شعار آب برای همه (Water for all)

روز جهانی آب، در تاریخ ۲۲ مارس هر سال، با هدف جلب توجه همگان به اهمیت آب برگزار می شود. قالب امسال یعنی ۲۰۱۹، “Leaving no one behind” است تا با دستور کار سند ۲۰۳۰ که توسط یونسکو برای توسعه پایدار تدوین شده است، سازگار شده و این توسعه پایدار به گونه ای باشد که همگان نفع ببرند.

هدف ششم برنامه توسعه پایدار، کریستال پاک : آب برای همه تا سال ۲۰۳۰ است. اما امروزه میلیاردها نفر وجود دارند که همچنان بدون آب سالم زندگی می کنند.

هدف از برگزاری روز جهانی امسال یعنی ۲۰۱۹ رفع بحران آب از طریق طرح موانع و دلایل بروز آن است و اینکه چرا با وجود اینکه قالب امسال Leaving no one behind است، بسیاری از افراد همچنان نادیده گرفته می شوند و از حق دسترسی به آب سالم بی بهره اند.

منبع
World Water Day 2019 – Leaving no one behind | UN Water