مدیریت مصرف و تقاضا، برنامه جدی وزارت نیرو در دولت دوازدهم است
1397/12/27