برخورداری 6 میلیون روستایی از آب سالم در دولت تدبیر و امید/ دسترسی ۴۵ روستای جنوب کرمان به آب سالم‌
1397/12/04
http://paven.ir/Detail.aspx?ANWID=76314