افتتاح پروژه تعویض شبکه آب روستای روشناوند گناباد در استان خراسان رضوی
1397/11/30