بازار بزرگ برق منطقه در اختیار نیروهای با تجربه ایرانی است
1397/11/23