با 20 درصد صرفه‌جويي، نوبت‌بندي آب در بندرعباس نخواهيم داشت
1397/05/15