به نوروزي در حکمراني و مديريت منابع آب و انرژي نيازمنديم، پیام عیدانه وزیر نیرو خطاب به همکاران صنعت آب و برق
1396/12/28