برق‌رساني به روستاهاي بدون كد و دسترسي در دستور كار توانير
1396/12/21