همایش ملی "دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس و حوزه مکران" برگزار شد
1396/12/16