کاهش 80 درصدی حجم ذخیره منابع آب شرب در شهر اصفهان
1396/12/13